De Cloud is steeds meer geaccepteerd en benut binnen het mkb in 2023. (Foto: Adobe Stock)
De Cloud is steeds meer geaccepteerd en benut binnen het mkb in 2023. (Foto: Adobe Stock)

2023: Cloud meer geaccepteerd en verlaging energierekening mkb

Algemeen

Het jaar 2023 was een jaar vol uitdagingen en kansen voor ondernemers in Nederland. De gevolgen van de coronacrisis, de Brexit, het klimaatveranderingsproces en de digitale transformatie hebben allemaal invloed gehad op de manier waarop het mkb lokaal, regionaal, nationaal en internationaal zaken doet.

Hoe kunnen we leren van de ervaringen van het afgelopen jaar en ons voorbereiden op de toekomst? In dit artikel blikken we terug op hoogte- en dieptepunten van 2023. Er waren veel veranderingen op het gebied van belastingen, wetgeving, technologie en economie. Sommige veranderingen waren positief, andere negatief.

Hoogtepunten:

De mkb-winstvrijstelling is verhoogd van 14% naar 15% in 20231. Ondernemers hoeven minder belasting te betalen over hun winst uit onderneming.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is verruimd van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 20231. Werkgevers kunnen meer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven.

De oudedagsreserve is geleidelijk afgeschaft in 2023. Dit betekent, dat ondernemers niet meer een deel van hun winst kunnen reserveren voor een toekomstige oudedagsvoorziening, zonder dat ze dit bedrag hoeven af te zonderen of te investeren. Dit leidt tot minder belastinguitstel en meer pensioenopbouw.

De Cloud is steeds meer geaccepteerd en benut binnen het mkb in 2023.

De digitale transformatie is versneld binnen het mkb in 2023. Ondernemers hebben meer gebruik gemaakt van digitale tools en processen om hun klanten beter te bedienen, hun concurrentiepositie te versterken en hun groei te stimuleren.

Het flexibel werken is verder toegenomen binnen het mkb in 2023. Meer vrijheid, autonomie en balans hebben ervaren door hybride of volledig op afstand te werken.

De energierekening voor het mkb is verlaagd in 2023. Dit komt door een prijsplafond, dat is ingesteld voor de leveringstarieven van elektriciteit en gas. Dit leidt tot lagere kosten en meer duurzaamheid voor het mkb.

De Brexit is soepeler verlopen dan verwacht in 2023. Dit komt door de goede handelsrelatie tussen de EU en het VK, de aanpassing van de douaneformaliteiten en de stimulering van de export. Dit leidt tot minder belemmeringen, risico’s en kosten voor het mkb.

De klimaatverandering is serieus aangepakt in 2023. Dit komt door de ambitieuze doelstellingen van de EU, de investeringen in groene energie en de innovatie van duurzame producten en diensten. Dit leidt tot meer kansen, subsidies en maatschappelijke impact voor het mkb.

Dieptepunten:

Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting is verhoogd van 15% naar 19% in 2023. Bv’s moeten meer belasting betalen over hun winst tot € 200.000. Bovendien is de schijfgrens voor het opstaptarief verlaagd van € 395.000 naar € 200.000, waardoor meer winst onder het toptarief van 25,8% valt.

Het gebruikelijk loon voor dga’s is verhoogd in 2023. Dit houdt in, dat dga’s zichzelf een hoger loon moeten toekennen en opnemen in de salarisadministratie van hun bv. De doelmatigheidsmarge van 25% is namelijk afgeschaft, waardoor het gebruikelijk loon minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking moet zijn.

De arbitrageperiode voor box 3 is ingevoerd in 2023. Vermogensbestanddelen die binnen drie maanden voor het einde van het jaar worden omgezet, worden belast naar het rendementspercentage dat gold op het moment van omzetting. Dit voorkomt dat belastingplichtigen tijdelijk hun vermogen verschuiven om een lager rendementspercentage te krijgen.

De cybersecurity is verslechterd binnen het mkb in 2023. Ondernemers hebben meer te maken gehad met cyberaanvallen, datalekken, ransomware en phishing. Dit leidt tot meer schade, verlies en reputatierisico voor het mkb.

De schaduw-IT en schaduw-SaaS zijn toegenomen binnen het mkb in 2023. Dit betekent dat ondernemers en werknemers meer gebruik hebben gemaakt van ongeautoriseerde IT-systemen en SaaS-diensten, zonder medeweten of goedkeuring van de IT-afdeling of de MSP. Dit leidt tot meer complexiteit, inefficiëntie en kwetsbaarheid voor het mkb.

De personeelstekorten zijn verergerd binnen het mkb in 2023. Meer moeite om gekwalificeerd, gemotiveerd en loyaal personeel te vinden en te behouden. Gevolg: meer werkdruk, verloop en kosten voor het mkb.

De concurrentiedruk is verhoogd binnen het mkb in 2023. Concurrenten die sneller, goedkoper of beter zijn. Dit leidt tot meer uitdagingen, bedreigingen en verlies voor het mkb.

De regeldruk is toegenomen binnen het mkb in 2023. Ondernemers moeten meer tijd, geld en energie besteden aan het voldoen aan de wetten en regels die gelden voor hun bedrijf. Minder vrijheid, innovatie en winstgevendheid voor het mkb.

De belastingmoraal is gedaald in 2023. Dit betekent, dat ondernemers minder bereid zijn om belasting te betalen, omdat ze vinden dat ze te veel belasting betalen of dat de belasting niet eerlijk of efficiënt wordt besteed. Daardoor meer ontwijking, ontduiking en conflicten.

Er zijn natuurlijk nog veel meer factoren die invloed hebben gehad op het mkb, zoals de klanttevredenheid, de marktvraag, de productiviteit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid.