Ondermijning krijgt speciale aandacht

29 december 2020 09:10

In Almere houdt een ambtenaar zich specifiek bezig met ondermijning. Dat is de term waarmee de 'onderwereld' voor haar illegale activiteiten gebruik maakt van de 'bovenwereld'. En vaak is dat het bedrijfsleven. De ambtenaar komt niet in de openbaarheid, geeft geen interviews, maar stelt aan Almere Zaken wel informatie beschikbaar over de werkzaamheden en geeft tips aan ondernemers om niet in het criminele web verstrikt te raken.

De onderwereld maakt graag gebruik van reguliere bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting, meldt de ambtenaar. Deze ondermijnende (drugs)criminaliteit werkt ook door in het (Almeerse) economische systeem en leidt soms tot oneerlijke concurrentie. In het midden- en kleinbedrijf kan zwart geld bijvoorbeeld leiden tot prijsopdrijving omdat ondernemers met crimineel geld boven de 'normale' marktprijzen kunnen werken of bereid zijn meer te betalen voor (de huur van) onroerend goed. Ook zadelen criminelen de samenleving, waaronder het bedrijfsleven, op met extra kosten vanwege bescherming en beveiliging.

Veiligheid

De ambtenaar heeft onder meer als taak om signalen van mogelijke ondermijning binnen de gemeente Almere in kaart te brengen. Indien nodig zet de adviseur (re)acties in gang om signalen van ondermijning (bestuurlijk) aan te pakken. Deze gemeentelijk acties worden in samenwerking met de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving, maar ook met andere afdelingen, voorbereid en uitgevoerd. De adviseur heeft ook de taak om binnen de gemeentelijke organisatie de kennis over ondermijning te vergroten, om zo de gemeente weerbaar te maken en te houden tegen criminele beïnvloeding van buitenaf. Ook de bewustwording van eventueel misbruik van gemeentelijke diensten door criminelen krijgt daarbij aandacht.

Partners

Daarnaast maakt de adviseur deel uit van een samenwerkingsverband dat ondermijning integraal aanpakt met partners als de politie en de Belastingdienst. De ene keer heeft het strafrechtelijk aanpakken van ondermijning de voorkeur. Dan zijn politie en het Openbaar Ministerie leidend. Een andere keer is dat een andere partner, zoals de gemeente, met de bestuurlijke aanpak. Zo kan een vergunning worden geweigerd na een Bibob-toets of wordt een vergunning alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Ook het opleggen van een bestuurlijke boete of het sluiten van een (bedrijfs)pand door de burgemeester, na geconstateerde misstanden, behoort tot de mogelijkheden.

Controles

Er worden geregeld integrale controles uitgevoerd, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Er wordt onder meer gecontroleerd op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu, openbare orde en veiligheid, en of belastingen worden betaald. Daarmee wordt ook 'onzichtbare criminaliteit' zichtbaar gemaakt én aangepakt.

Prioriteiten

Het college heeft gekozen voor de versterking van de bestuurlijke aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid. De prioriteit ligt bij handhaving van woonoverlast en de (voor Almeerders onzichtbare) verwevenheid van onder- en bovenwereld, meer in het bijzonder mensenhandel, hennepteelt, prostitutie en witwassen. Ook krijgen bedrijventerreinen en het buitengebied speciale aandacht omdat er nog weinig zicht is op wat zich daar afspeelt. Maar ook horecagelegenheden waar signalen van ondermijnende activiteiten over binnenkomen of winkels waar ogenschijnlijk geen klanten komen, maar die toch hun deuren niet hoeven te sluiten, kunnen rekenen op aandacht van politie en gemeente.

Actuele gegevens

Hoeveel bedrijven worden momenteel in de gaten gehouden en hoeveel successen zijn er al geboekt? Daar wordt geen informatie over gegeven. Wel wordt duidelijkheid geschapen in de aanpak, zoals in dit artikel, en als een bepaalde actie succes heeft opgeleverd, zoals onlangs op bedrijventerrein De Vaart waar in oktober een inval werd gedaan bij een bedrijf aan de Dukdalfweg waar de Opiumwet werd overtreden. De burgemeester trad hier bestuursrechtelijk op en sloot het pand per direct voor de duur van zes maanden. Ook heeft Weerwind in afstemming met politie en Openbaar Ministerie in november besloten een notariskantoor voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat bekend werd dat er vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten werden gefaciliteerd.

Integrale controle

Om zicht te krijgen op de activiteiten op bedrijventerreinen, wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfspanden, waarbij van buitenaf niet waarneembaar is waarvoor deze worden gebruikt. Onlangs gebeurde dat nog, ook op bedrijventerrein De Vaart. Bij de controle zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu, brandveiligheid en het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er in een opslagbox hennepgerelateerde goederen aangetroffen en heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op een aantal auto's en andere goederen.

Bewust worden

De ambtenaar geeft aan dat ondernemers in Almere zich steeds meer bewust worden van signalen van ondermijning. De gemeente gaat samen met politie en het Openbaar Ministerie, maar graag ook met ondernemers, de strijd aan om illegale activiteiten rondom (druggerelateerde) ondermijnende criminaliteit op een effectieve manier te bestrijden.

Tips om geen slachtoffer te worden van criminelen.

Algemene tips voor ondernemers

• Streef naar een actieve ondernemersorganisatie als een KVO of winkeliersvereniging.

• Zoek de samenwerking met politie en gemeente.

• Wees alert; Wie zijn de nieuwe "buren"?

• Vreemd gevoel over (gebrek aan) klandizie bij ondernemer? maak er melding van.

Bij wie: de wijkagent (persoonlijk) of via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of maak signalen bespreekbaar bij politie en gemeente tijdens een bijeenkomst van het KVO of de winkeliersvereniging.

Tips voor individuele ondernemer

• Vertrouw je gevoel. Doe geen zaken met personen die je niet vertrouwt.

• Vertrouwen is goed, controle is beter. Controleer met wie heb je te maken als je zaken doet.

• Bij afpersing (bij M) bel 0800 2800 200.

• Benader brancheorganisaties voor informatie/tips.

• Investeer in contact met de wijkagent en de wijkregisseur/veiligheidsmanager van de gemeente.

• Screen uw huurder op betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Een goede screening van huurders vooraf voorkomt veel gedoe achteraf.

• Pandeigenaar: Maak goede afspraken bij verhuur of onderverhuur van uw pand over met wat voor doel het pand gebruikt gaat worden. Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract.

(Foto: Adobe Stock)